...Thoughts...
<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9151365\x26blogName\x3d_Mr_Jen_In_HIS_Thoughts_\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mrjen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mrjen.blogspot.com/\x26vt\x3d4069165206858090301', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Sunday, April 12, 2009
` 1:56 AM
四月十一日

两年后的这一天,我仍然流下了眼泪。
并不是我放不下,而是我没有想到,放下是多么的难。
一路走来的怀念,后悔和自责,渐渐的迷糊。
心里的痛,是否只是一种遗憾,还是一个永远弥补不了的空洞?

说好了再见,却带着一丝的不舍。
有许多的承诺没有实现,有许多的对不起没有说。
这都以成为了过去。

实现不了的诺言,很多时候,多变成了不能放开的遗憾。
得不到的东西,也都往往成为我们认为是最美好的。

人,总是矛盾。

倘若我们能够回去,难道不一样的结局,就是更好的吗?
不知明天带来的是微笑还是忧,人生总是有很多的惊喜。

回忆是否是使人流泪的影像,还是让人温馨的图画,是个人的选择。

再见了。

我知道,你在他那儿微笑着。

这样就够了。


二零零七年, 四月十一日 ,傍晚五点正

永在怀念里。


~Mr Jen has spoken.

Music ;

Express Yourself LIVE

Mr Jen ;

Current Mood : Pondering

Want ;

Understanding
Humility
Patience
Kind

Wishes ;

Know and Do His Will
Mum and Dad To Receive His Gift
Trust and Keep Faith (trying)
For Him and Not Me

Speak ;
Exit to ;

ALPHA CAMP
Agnes
Chriz
Fio
Gabrielle
Harn
Huiling
Jieying
Menghui
Ruijie
Shiqi
Xiaoen
Xinyi
Yanli
Yingwen
Yuan tying
Zeyi
Zhenghan
Zhiwei
News
五月天
蘇打綠

Archives ;

. November 2004. December 2004. January 2005. February 2005. March 2005. April 2005. May 2005. June 2005. July 2005. August 2005. September 2005. October 2005. November 2005. December 2005. January 2006. February 2006. March 2006. April 2006. May 2006. June 2006. July 2006. August 2006. September 2006. October 2006. November 2006. December 2006. January 2007. February 2007. March 2007. April 2007. May 2007. June 2007. July 2007. August 2007. September 2007. October 2007. November 2007. December 2007. January 2008. February 2008. March 2008. April 2008. May 2008. June 2008. July 2008. August 2008. September 2008. October 2008. November 2008. December 2008. January 2009. February 2009. March 2009. April 2009. May 2009. June 2009. July 2009. August 2009. September 2009. November 2009

Credits ;

God